Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky

Všeobecné podmienky

Tento dokument nebude uložený, bude uzavretý iba v elektronickej forme, nepovažuje sa za písomnú zmluvu, je napísaný v maďarskom jazyku a neodkazuje na kódex správania. V prípade akýchkoľvek otázok k fungovaniu internetového obchodu, procesu objednávania a doručovania sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktných údajoch.

Rozsah týchto VOP sa vzťahuje na právne vzťahy na webovej stránke Poskytovateľa služby (http://www.graziastore.hu) a jej subdoménach. Tieto obchodné podmienky sú nepretržite dostupné na nasledujúcej webovej stránke: http://www.graziastore.hu/aszf

Názov poskytovateľa služby: Béla Rácz E.V

Sídlo poskytovateľa služieb je: 2161, Csomád Halom utca 2/A

Kontaktné údaje poskytovateľa služieb, pravidelne používaná adresa elektronickej pošty pre kontakt s užívateľmi: info@graziastore.hu

Daňové číslo: 56282719-1-33

Jeho telefónne číslo je +36-70-3865990

Jazyk zmluvy: maďarčina

Poskytovateľ hostingu: UNAS Online Kft.

E-mailová adresa poskytovateľa úložných služieb: unas@unas.hu

Sídlo poskytovateľa skladovacích služieb: Kőszegi út 14, 9400 Sopron

 

  1. Základné ustanovenia
2.1. Otázky neupravené v týchto Nariadeniach, ako aj výklad týchto Nariadení sa riadia maďarským právom, najmä zákonom V z roku 2013 o Občianskom zákonníku (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb. súvisiace s informačnou spoločnosťou CVIII z . (Elker. tv.) Zákon a 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom. (II. 26.) k príslušným ustanoveniam nariadenia vlády. Kogentné ustanovenia príslušných právnych predpisov platia pre zmluvné strany bez osobitných ustanovení.

2.2. Tieto Nariadenia sú účinné od 15. júla 2016 a zostanú v platnosti až do odvolania. Poskytovateľ služby je oprávnený jednostranne meniť Pravidlá. Poskytovateľ služby zverejní zmeny na webových stránkach 11 (jedenásť) dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Používaním webovej stránky používatelia akceptujú, že sa na nich automaticky vzťahujú všetky predpisy súvisiace s používaním webovej stránky.

2.3. Ak Používateľ vstúpi na webovú stránku internetového obchodu prevádzkovanú Poskytovateľom služieb alebo akýmkoľvek spôsobom číta jej obsah – aj keď nie je registrovaným používateľom internetového obchodu, berie na vedomie, že ustanovenia Nariadenia sú pre neho záväzné. Ak Užívateľ neprijme podmienky, nie je oprávnený prezerať si obsah webshopu.

2.4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa webovej stránky internetového obchodu, akejkoľvek jej časti a obsahu, ktorý sa na nej nachádza, ako aj šírenia stránky. Bez písomného súhlasu Poskytovateľa služby je zakázané sťahovať, ukladať, spracovávať a predávať obsah internetového obchodu alebo akejkoľvek jeho časti.

Sortiment produktov a služieb, ktoré je možné zakúpiť:
3.1. Zobrazené produkty je možné objednať iba online. Ceny zobrazené pri produktoch sú v HUF a zahŕňajú zákonnú DPH, nezahŕňajú však poplatok za doručenie domov. Neúčtujú sa žiadne samostatné náklady na balenie.

3.2. Poskytovateľ služby v internetovom obchode podrobne zobrazuje názov a popis produktu a zobrazuje fotografie produktov. Obrázky zobrazené na produktovom liste sa môžu líšiť od skutočných a môžu byť použité ako ilustrácie. Nezodpovedáme za rozdiel medzi obrázkom zobrazeným v internetovom obchode a skutočným vzhľadom produktu.

3.3. V prípade zavedenia propagačnej ceny bude Poskytovateľ služby plne informovať Užívateľov o akcii a jej presnom trvaní.

  1. Proces objednávky:
4.1. Užívateľ môže začať nakupovať aj bez registrácie.

4.2. Užívateľ nastaví počet produktov, ktoré sa majú zakúpiť.

4.3. Používateľ vloží vybrané produkty do košíka. Používateľ si môže kedykoľvek zobraziť obsah košíka kliknutím na ikonu „obsah košíka“.

4.4. Ak chce Používateľ pridať do košíka ďalší produkt, pokračujte v pridávaní produktov do košíka. Ak si neželáte kupovať ďalší produkt, skontrolujte množstvo produktu, ktoré chcete kúpiť. Obsah košíka môžete vymazať kliknutím na ikonu „X“.

4.5. Užívateľ si zvolí dodaciu adresu a následne spôsob doručenia/platby, ktorého typy sú nasledovné:

4.5.1. Spôsob platby:

Platba na dobierku, cena dobierky je 12 €. 

Nákup je možné uhradiť dobierkou alebo platbou platobnou kartou. V prípade dobierky je potrebné uhradiť cenu balíka pri prevzatí, priamo na odbernom mieste alebo u kuriéra.

Bankový prevod

11600006-00000000-93727332

4.6. Ak sa vyskytne chyba alebo nedostatok v produktoch alebo cenách v internetovom obchode, vyhradzujeme si právo na opravu. V takom prípade informujeme zákazníka o nových údajoch ihneď po zistení alebo úprave chyby. Zákazník potom môže objednávku ešte raz potvrdiť, prípadne je možné od zmluvy odstúpiť ktoroukoľvek stranou.

4.7. Konečná suma na zaplatenie zahŕňa všetky náklady na základe zhrnutia objednávky a potvrdzujúceho listu. Užívateľ je povinný pri dodaní skontrolovať balík pred kuriérom a v prípade možného poškodenia produktov alebo obalu je povinný vyžiadať si protokol, v prípade poškodenia nie je povinný balík prevziať. Neskoršie reklamácie bez protokolu Poskytovateľ služby neakceptuje! Balíky sú doručované až domov v pracovné dni, vo väčšine prípadov medzi 8. a 17. hodinou.

Konečná suma na úhradu bude zákazníkovi oznámená pri potvrdení objednávky. Faktúru zasiela Poskytovateľ služby Užívateľovi elektronicky (e-mailom) vo formáte PDF v deň doručenia produktu. Užívateľ akceptovaním týchto VOP súhlasí so zasielaním/prijímaním faktúry týmto spôsobom. Ak Užívateľ požaduje aj papierovú faktúru, môže si ju vyžiadať na zákazníckom servise internetového obchodu.

4.8. Po zadaní údajov môže Používateľ odoslať svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „Schváliť objednávku“, avšak predtým si môže zadané údaje ešte raz skontrolovať, zaslať komentár k svojej objednávke, prípadne nám poslať e-mail na akúkoľvek iné želania súvisiace s objednávkou. to je správne?

4.9. Oprava chýb pri zadávaní údajov: Pred uzavretím procesu objednávky sa užívateľ môže vždy vrátiť do predchádzajúcej fázy, kde môže zadané údaje opraviť.

4.10. Užívateľ po odoslaní objednávky dostane potvrdenie e-mailom. Ak toto potvrdenie Užívateľ neobdrží v predpokladanom termíne podľa charakteru služby, najneskôr však do 48 hodín od odoslania objednávky Užívateľa, je Užívateľ zbavený ponukovej alebo zmluvnej povinnosti. . Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za prijaté Poskytovateľom služby alebo Používateľom, keď sa mu stane dostupným. Poskytovateľ služby vylučuje svoju zodpovednosť za potvrdenie, ak potvrdenie nedostane včas, pretože Používateľ pri registrácii zadal nesprávnu e-mailovú adresu, alebo pretože úložný priestor prislúchajúci kontu je plný, Používateľ nemôže prijímať správy.

  1.Spracovanie a plnenie objednávok
5.1. Objednávky sa spracúvajú počas pracovnej doby. Objednávku je možné zadať aj mimo časov označených ako spracovanie objednávky, ak sa tak stane po skončení pracovnej doby, bude vybavená nasledujúci deň.

5.2. Všeobecná lehota, do 3-5 pracovných dní od potvrdenia. Ak sa Poskytovateľ služby a Používateľ nedohodli na termíne plnenia, je Poskytovateľ služby povinný vykonať plnenie v súlade so zmluvou v čase alebo v čase uvedenom vo výzve Používateľa, alebo v prípade, že oznámením, najneskôr do tridsiatich dní od prijatia objednávky Poskytovateľom služby.

  1.Právo na odstúpenie od zmluvy, spôsob, dôsledky
6.1. Podľa nariadenia vlády 45/2014 (ll.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a spoločnosťou (ďalej len: nariadenie vlády) je Zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy/výpovede uplynie 14 dní odo dňa, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný produkt. V prípade poskytnutia viacerých produktov uplynie platnosť 14 dní odo dňa, keď zákazník alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme posledný produkt. Zákazník môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu. Ak si zákazník želá uplatniť svoje právo na odstúpenie/ukončenie, musí zaslať jasné vyhlásenie obsahujúce svoj úmysel odstúpiť/ukončiť Poskytovateľovi služby (napríklad poštou, listom zaslaným elektronicky) na jeden z nasledujúcich kontaktných údajov:

komu: Béla Rácz E.V. (2161. Csomád, Halom utca 2/A)
e-mailom: info@graziastore.hu

Oblečenie na mieru/objednané je k dispozícii len na predaj. Pri individuálnej objednávke, ak k zrušeniu dôjde pred dodaním odevu, je možné zálohovú platbu zakúpiť, ale nie je vratná.

Zákazník si môže stiahnuť vyhlásenie o odstúpení/odstúpení od zmluvy na našej webovej stránke.
Zákazník uplatní svoje právo na odstúpenie/odstúpenie v lehote, ak svoje vyhlásenie o odstúpení/odstúpení odošle pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.
Ak Zákazník odstúpi od zmluvy, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, alebo po vrátení produktu. Poskytovateľ služieb vráti všetky náhrady poskytnuté zákazníkom vrátane náklady na dopravu (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku toho, že si Zákazník zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší obvyklý spôsob dopravy ponúkaný Poskytovateľom služby). V prípade, že si zákazník objedná viacero produktov súčasne, poskytovateľ služieb nie je povinný vrátiť náklady na dopravu, ak zákazník neuplatnil právo na odstúpenie od zmluvy pri všetkých objednaných produktoch. Počas vrátenia peňazí používa Poskytovateľ služby spôsob platby zhodný so spôsobom platby použitým pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; z dôvodu uplatnenia tohto spôsobu vrátenia platby nevzniknú Zákazníkovi žiadne ďalšie náklady. Poskytovateľ služby môže zadržať vrátenie peňazí, kým produkt nevráti.

Zákazník je povinný vrátiť alebo odovzdať produkt Poskytovateľovi služby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak odošlete produkt pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie produktu znáša Zákazník. Zákazník môže niesť zodpovednosť za zníženie hodnoty produktu len vtedy, ak k nemu došlo v dôsledku používania nad rámec použitia potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu.
Poskytovateľ služby nemá ustanovenia zákona XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom. s kódexom správania podľa zákona.

6.2. Zákazník nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 29 ods. 1 nariadenia vlády v týchto prípadoch:
a) ak ide o zmluvu o poskytnutí služby, po dokončení služby ako celku, ak podnik začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vzal na vedomie, že stráca svoje právo ukončenie po ukončení služby ako celku;

1.b) pokiaľ ide o produkt alebo službu, ktorých cena alebo poplatok závisí od výkyvov na peňažnom trhu, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť;
2.c) ak ide o výrobok, ktorý nie je vopred vyrobený, ktorý bol vyrobený na základe návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo v prípade, ak ide o výrobok, ktorý bol jasne prispôsobený spotrebiteľovi;
3.d) pokiaľ ide o výrobok podliehajúci skaze alebo výrobok, ktorý si krátkodobo zachová svoju kvalitu;
4.e) pri tovare s uzavretým obalom, ktorý nie je možné po jeho otvorení vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny;
5.f) pri tovare, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
6.g) ak ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výchyliek trhu spôsobom, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť, a na cene ktorého sa strany dohodli pri uzatváraní kúpnej zmluvy, avšak pri plnení zmluvy sa uskutoční až po tridsiatom dni od uzavretia zmluvy;
7.h) ak ide o obchodnú zmluvu, v ktorej podnik navštívi spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby;
8.i) o predaji a kúpe zvukových a obrazových záznamov v uzavretom obale, ako aj kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril;
9.j) pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
10.k) pri zmluvách uzavretých na verejnej dražbe;
11.l) s výnimkou služieb bývania, ak ide o zmluvu o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu áut, stravovania alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak bola dohodnutá lehota alebo termín plnenia definovaný v zmluve;
12.m) pokiaľ ide o digitálny dátový obsah poskytovaný na nehmotnom nosiči dát, ak s podnikaním začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a zároveň s týmto súhlasom spotrebiteľ vyhlásil, že stratí právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia.

6.3. Poskytovateľ služby nemôže z technických príčin prijímať poštové zásielky na dobierku. Vrátenie kúpnej ceny je možné vykonať až dodatočne bankovým prevodom alebo poštovým šekom po prešetrení povinnosti vrátiť. Osobná správa je možná v našom Zákazníckom servise, ak zákazník alebo ním poverená osoba vráti produkt.

6.4. Poskytovateľ služby však môže požadovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním produktu. Vrátenie peňazí je možné zaslať na domácu adresu Poskytovateľa služby alebo bankovým prevodom, preto žiadame, aby v prípade zrušenia, ak je to možné, vo vyhlásení o zrušení bolo uvedené bydlisko používateľa alebo číslo bankového účtu, na ktorý je možné vrátiť peniaze . Pri absencii potrebných údajov môže vrátenie peňazí trvať dlhšie.

  1.Vybavovanie reklamácií
Zákazník môže uplatniť reklamácie, ktoré môžu vzniknúť pri nákupe v bode 1.7. môžete to urobiť na jednom z kontaktov uvedených nižšie Vybavenie reklamácie Poskytovateľom služby je vždy bezplatné.

a.) Ústna sťažnosť
Poskytovateľ služby ústnu sťažnosť Zákazníka bezodkladne prešetrí a ak je to možné, bezodkladne ju napraví. Ak Zákazník nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie alebo nie je možnosť okamžite reklamáciu odstrániť, Poskytovateľ služby zaznamená reklamáciu Zákazníka a prerokuje a schváli jej obsah so Zákazníkom. Kópiu protokolu odovzdá Poskytovateľ služby Objednávateľovi. Poskytovateľ reklamáciu po prijatí reklamácie posúdi a do 30 dní odo dňa jej podania zašle odôvodnenú odpoveď týkajúcu sa svojho stanoviska k reklamácii.
Reklamácie po telefóne sa zaznamenávajú, preto je v tomto prípade uvedený protokol nahradený zvukovým záznamom.
Záznam o reklamácii obsahuje tieto údaje:
a) meno Zákazníka;
b) adresa bydliska, sídlo Zákazníka a v prípade potreby aj jeho poštová adresa;
c) miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie;
d) podrobný popis reklamácie Zákazníka
e) číslo položky produktu zakúpeného zákazníkom alebo iný identifikačný identifikátor produktu
g) podpis osoby, ktorá vyhotovuje zápisnicu, a podpis objednávateľa (posledná formálna náležitosť sa vyžaduje v prípade ústnej reklamácie doručenej osobne);

b.) Písomná sťažnosť
V prípade písomnej reklamácie Poskytovateľ služby po jej prijatí posúdi reklamáciu a do 30 dní od oznámenia reklamácie zašle Zákazníkovi písomnú odpoveď o výsledku prešetrenia. Na požiadanie Poskytovateľ služby oznámi Zákazníkovi výsledky vyšetrenia elektronicky.
Poskytovateľ služby reklamáciu posúdi, zamietne alebo vykoná nápravu na základe platných právnych predpisov.
V odpovedi Poskytovateľa služby sa bude zaoberať výsledkami úplného prešetrenia reklamácie, opatreniami prijatými na nápravu reklamácie a v prípade zamietnutia aj dôvodmi zamietnutia. Poskytovateľ služby poskytuje svoje informácie jasným, zrozumiteľným vysvetlením, počas ktorého používa jednoduchý jazyk, vyhýbajúc sa neoprávnenému používaniu právnych pojmov. Poskytovateľ služby sa snaží poskytnúť vecné odpovede na všetky námietky Zákazníka vo svojom odpovedi.

c.) Register sťažností
Poskytovateľ služby môže pri vybavovaní reklamácie požadovať od Zákazníka nasledovné informácie:
a)Meno klienta
b)Adresa bydliska zákazníka, sídlo, poštová adresa
c)Telefónne číslo zákazníka
d)spôsob oznamovania
e)číslo výrobku alebo iné identifikačné číslo výrobku alebo služby, ktorých sa reklamácia týka
f)popis reklamácie, dôvod
Reklamácia zákazníka súvisiaca s reklamáciou
kópiu dokumentov, ktoré má Zákazník k dispozícii na podporu reklamácie
ďalšie údaje potrebné na prešetrenie sťažnosti a odpoveď na ňu

Poskytovateľ služby spracúva údaje poskytnuté Zákazníkom pri vybavovaní reklamácií v súlade so zákonom CXII z roku 2011 o práve na informácie a sebaurčenie a slobode informácií. zaobchádzané v súlade s ustanoveniami zákona.
Poskytovateľ služby archivuje písomné sťažnosti - vrátane záznamu o sťažnosti podanej pri osobnom dostavení sa - ako aj odpovedí na ne po dobu piatich rokov. Po uplynutí doby uchovávania sú dátové nosiče (dokumenty) Poskytovateľom služby zlikvidované.
Poskytovateľ služby používa osobné údaje evidované v evidencii sťažností len za účelom evidencie a vyhodnocovania reklamačných prípadov.

Ak bude reklamácia zákazníka zamietnutá úplne alebo čiastočne, alebo ak vyššie uvedená lehota na prešetrenie reklamácie uplynula bez výsledku, môže sa zákazník obrátiť na tieto orgány a orgány:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


 

Informácie o správe údajov

GRAZIA STORE

Zásady ochrany osobných údajov

 

Úvod

Béla Rácz E.V. (ďalej len: Poskytovateľ služieb, správca údajov) poskytuje nasledujúce informácie.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecne Nariadenie o ochrane údajov) (apríl 2016) 27.), poskytujeme nasledujúce informácie.

Tento informačný list správy údajov upravuje správu údajov na nasledujúcich stránkach: www.graziastore.hu

Informácie o správe údajov sú dostupné na nasledujúcej stránke: https://www.graziastore.hu/adatvedelem

Zmeny prospektu nadobudnú účinnosť zverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Prevádzkovateľ údajov a jeho kontaktné údaje:

Meno: Béla Rácz E.V

Sídlo: 2161, Csomád Halom utca 2/A

E-mail: info@graziastore.hu

Telefón: 06703865990

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Meno: Béla Rácz E.V.

Sídlo: 2161 Csomád Halom utca 2/A

E-mail: info@graziastore.hu

Telefón: 06703865990

 

Definície pojmov:

„osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); fyzickú osobu možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov týkajúcich sa fyzického, fyziologického, genetického, duševného, ​​ekonomického, kultúrneho resp. sociálna identita fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať;
„správa údajov“: akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, segmentácia, ukladanie, transformácia alebo zmena, dotazovanie, náhľad, používanie, komunikácia , prenos, distribúcia alebo inak sprístupnením, koordináciou alebo pripojením, obmedzením, vymazaním alebo zničením;
„prevádzkovateľ údajov“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky správy údajov určené právom EÚ alebo členského štátu, prevádzkovateľa údajov alebo osobitné aspekty týkajúce sa určenia správcu údajov môžu určiť aj právne predpisy EÚ alebo členského štátu;
„spracovateľ údajov“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
„príjemca“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorému alebo ktorému sa osobné údaje oznamujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Verejné orgány, ktoré majú prístup k osobným údajom v súlade s právom EÚ alebo členského štátu v kontexte individuálneho vyšetrovania, sa nepovažujú za príjemcov; správa uvedených údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi správy údajov;
„súhlas dotknutej osoby“: dobrovoľné, konkrétne a jasné vyhlásenie vôle dotknutej osoby na základe primeraných informácií, s ktorým dotknutá osoba prejaví vyhlásením alebo úkonom, ktorý jasne vyjadruje potvrdenie, že dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú;
„incident ochrany údajov“: porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo sa s nimi inak zaobchádza.

Zásady nakladania s osobnými údajmi

Osobné údaje:

zaobchádzanie s ním sa musí vykonávať zákonným a spravodlivým spôsobom, ako aj transparentným spôsobom pre dotknutú osobu („zákonnosť, spravodlivý postup a transparentnosť“);
zhromažďovať len na konkrétne, jasné a legitímne účely a nemalo by sa s nimi nakladať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; v súlade s § 89 ods. 1 sa ďalšie spracovanie údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom („obmedzenie účelu“);
musia byť vhodné a relevantné na účely správy údajov a musia byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné („úspora údajov“);
musia byť presné av prípade potreby aktuálne; musia byť prijaté všetky primerané opatrenia na urýchlené vymazanie alebo opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné na účely spracovania údajov („presnosť“);
jeho uchovávanie musí prebiehať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov správy osobných údajov; osobné údaje možno uchovávať dlhšie, len ak sa osobné údaje budú spracúvať v súlade s § 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, práva dotknuté osoby a za predpokladu vykonania primeraných technických a organizačných opatrení potrebných na ochranu vašich slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“);
sa musí zaobchádzať tak, aby bola zabezpečená primeraná bezpečnosť osobných údajov prostredníctvom uplatnenia vhodných technických alebo organizačných opatrení vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením údajov („integrita a dôvernosť“).
Správca údajov je zodpovedný za dodržiavanie vyššie uvedeného a musí byť tiež schopný toto dodržiavanie preukázať („zodpovednosť“).

Správa údajov

Správa dát súvisiacich s prevádzkou internetového obchodu

Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

 

Osobné údaje

Účel správy údajov

Používateľské meno

Identifikácia, povolenie registrácie. Slúži na bezpečný prístup k používateľskému účtu

Heslo

Používa sa na bezpečný prístup k používateľskému účtu.

Priezvisko a meno

Vyžaduje sa pri kontaktovaní, nákupe a vystavení bežnej faktúry.

E-mailová adresa:

Komunikácia, efektívnejšia koordinácia otázok súvisiacich s fakturáciou alebo doručením.

Telefónne číslo:

Komunikácia, efektívnejšia koordinácia otázok súvisiacich s fakturáciou alebo doručením

Fakturačné meno a adresa:

Vystavenie riadnej faktúry, ako aj vytvorenie zmluvy, definovanie jej obsahu, jej úprava, sledovanie jej plnenia, fakturácia výsledných poplatkov a uplatňovanie súvisiacich nárokov.

Dodacie meno a adresa:

Povoliť doručenie domov.

Dátum nákupu/registrácie:

Vykonávanie technickej operácie.

Adresa IP v čase nákupu/registrácie

Vykonávanie technickej operácie.

 

Používateľské meno ani e-mailová adresa nemusia obsahovať osobné údaje.

 

1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany zaregistrované/zakúpené na webovej stránke internetového obchodu.
1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Ihneď po zrušení registrácie. S výnimkou účtovných dokladov, keďže tieto údaje musia byť uchovávané po dobu 8 rokov na základe § 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.
Účtovné doklady priamo a nepriamo podporujúce vedenie účtovníctva (vrátane účtovných kníh, analytických a podrobných záznamov) musia byť uchovávané v čitateľnej forme najmenej 8 rokov spôsobom, ktorý je možné získať odkazom na účtovné záznamy.

 1.Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: S osobnými údajmi môžu v súlade s vyššie uvedenými zásadami nakladať pracovníci predaja a marketingu prevádzkovateľa.
  1.Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov:
- Dotknutá osoba môže požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a
- môžete namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, ako aj
- dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a súhlas kedykoľvek odvolať.
 1.Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úpravu alebo obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:
- poštou          na adresu                                  
- e-mailom      na e-mailovú adresu
- telefonicky    na čísle.
 1.Právny základ pre správu údajov:
 1.Súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. a), Infotv. § 5 ods.
 1.Zákon z roku 2001 CVIII. Zákon (ďalej: Elkerov zákon) 13/A. Časť (3): o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. Zákon (ďalej: Elkerov zákon) 13/A. Časť (3):
Za účelom poskytovania služby môže poskytovateľ služby spracúvať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutne potrebné na poskytnutie služby. Ak sú ostatné podmienky rovnaké, poskytovateľ služby musí zvoliť a v každom prípade prevádzkovať nástroje používané pri poskytovaní služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou tak, aby osobné údaje boli spracúvané len vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na poskytovanie službu a plnenie ďalších cieľov vymedzených v tomto zákone nevyhnutné, ale aj v tomto prípade len v rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas.

 1.V prípade vystavenia faktúry v súlade s účtovnou legislatívou, bod c) článku 6 ods.
 1.Informujeme vás o tom:
 - správa údajov je založená na vašom súhlase.
 - je povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli splniť vašu objednávku.
 - neposkytnutie údajov bude mať za následok, že nebudeme môcť spracovať vašu objednávku.

Používaní spracovatelia údajov

Doprava

 1.Činnosť zabezpečovaná spracovateľom údajov: Dodanie produktov, doprava
 1.Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Magyar Posta - Budapešť, Dunavirág u. 2-6, 1138

 1.Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: Meno doručenia, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany požadujúce doručenie do domu.
 1.Účel správy údajov: Doručenie objednaného produktu až k Vám domov.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Trvá do dokončenia dodávky domov.
 1.Právny základ spracovania údajov: Súhlas užívateľa, článok 6 ods. 1 písm. a), Infotv. Odsek 1 § 5.
Online platba

 1.Činnosť poskytovaná spracovateľom údajov: Online platba
 1.Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Borgun hf. (sídlo: Ármúli 30, 108 Reykjavík, Island;

 1.Fakt správy údajov, rozsah spravovaných údajov: Fakturačné meno, fakturačná adresa, e-mailová adresa.
 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany požadujúce online nákup.
 1.Účel správy údajov: Spracovanie online platieb, potvrdenie transakcií a monitorovanie podvodov na ochranu používateľov.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Trvá do dokončenia online platby.
 1.Právny základ spracovania údajov: Súhlas užívateľa, Infotv. § 5 ods. 1, článok 6 ods. 1 písm. a) a CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. Zákon 13/A. (3) §
Poskytovateľ hostingu

 1.Činnosť poskytovaná spracovateľom údajov: Služba úložiska
 1.Meno a kontaktné údaje spracovateľa údajov:
Poskytovateľ úložiska: UNAS ShopRenter.hu Kft

E-mailová adresa poskytovateľa úložných služieb: unas@unas.hu

Sídlo poskytovateľa skladovacích služieb: 9400 Sopron, Kőszegi út 14

 1.Skutočnosť správy údajov, rozsah spravovaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.
 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany, ktoré používajú webovú stránku.
 1.Účel správy údajov: Sprístupnenie webovej stránky a jej správna prevádzka.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Správa údajov trvá do ukončenia zmluvy medzi správcom údajov a poskytovateľom úložiska, alebo do žiadosti o vymazanie adresovanej poskytovateľovi úložiska dotknutou osobou.
 1.Právny základ spracovania údajov: Súhlas užívateľa, Infotv. § 5 ods. 1, článok 6 ods. 1 písm. a) a CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. Zákon 13/A. (3) §
Správa cookies

 1.Cookies špecifické pre internetové obchody sú takzvané „cookie používané na reláciu chránenú heslom“, „cookies potrebné pre nákupný košík“ a „bezpečnostné cookies“, ktorých použitie si nevyžaduje predchádzajúci súhlas dotknutých osôb.
 1.Fakt správy dát, rozsah spravovaných dát: Jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy
 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany navštevujúce webovú stránku.
 1.Účel správy údajov: Identifikácia používateľov, registrácia „nákupného košíka“ a sledovanie návštevníkov.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov:

Typ súboru  cookie

Právny základ    pre správu údajov

Správa údajov

Spravované údaje

Súbory cookie relácie (session) 

Zákon z roku 2001 CVIII.törvény(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb informačnej spoločnosti.

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

connect.sid

 

 

  1.Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom: Prevádzkovateľ nespravuje osobné údaje prostredníctvom cookies.
 1.Popis práv dotknutých osôb na spracúvanie údajov: Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke Nástroje/Nastavenia prehliadačov, zvyčajne v nastaveniach položky ponuky Ochrana údajov.
 1.Právny základ pre správu údajov: Súhlas dotknutej osoby sa nevyžaduje, ak jediným účelom používania súborov cookie je prenos informácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo ak ich poskytovateľ služby nevyhnutne potrebuje na poskytovanie služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou, ktorú konkrétne požaduje predplatiteľom alebo používateľom.

Používanie sledovania konverzií Google Adwords

 

 1.Správca údajov používa online reklamný program s názvom „Google AdWords“ a v jeho rámci využíva aj službu sledovania konverzií spoločnosti Google. Sledovanie konverzií Google je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 1.Keď Používateľ pristupuje na webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do jeho počítača sa umiestni súbor cookie potrebný na sledovanie konverzií. Platnosť týchto cookies je obmedzená a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže Užívateľa podľa nich nemožno identifikovať.
 1.Keď používateľ prehliada určité stránky webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, spoločnosť Google aj správca údajov môžu vidieť, že používateľ klikol na reklamu.
 1.Každý zákazník služby Google AdWords dostáva iný súbor cookie, takže ich nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords.
 1.Informácie – získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií – slúžia na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov, ktorí si zvolia sledovanie konverzií AdWords. Klienti sú tak informovaní o počte používateľov, ktorí kliknú na ich reklamu a sú presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nedostanú sa však k informáciám, ktoré by mohli identifikovať ktoréhokoľvek používateľa.
 1.Ak si neželáte zúčastniť sa sledovania konverzií, môžete to odmietnuť zakázaním inštalácie súborov cookie vo svojom prehliadači. Potom už nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
 1.Ďalšie informácie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na: www.google.de/policies/privacy/


Aplikácia Google Analytics

 1.Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, čím umožňujú analýzu používania webovej stránky navštívenej Používateľom.
 1.Informácie vytvorené súbormi cookie súvisiace s webovou stránkou používanou používateľom sa zvyčajne odosielajú a ukladajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webovej stránke Google vopred skráti IP adresu Používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
 1.Celá IP adresa sa prenáša na server Google v USA a tam sa skracuje len vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používateľ webovú stránku používal, na prípravu správ súvisiacich s aktivitou webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a na poskytovanie dodatočných služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu.
 1.V rámci Google Analytics sa IP adresa prenášaná prehliadačom Používateľa nespája s inými údajmi Google. Používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie zodpovedajúcim nastavením svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že v tomto prípade nemusia byť všetky funkcie tejto webovej stránky plne použiteľné. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať a spracovávať údaje o používaní webových stránok Používateľa (vrátane IP adresy) prostredníctvom súborov cookie stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Newsletter, činnosť DM

 1.XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti. Užívateľ môže v zmysle § 6 Zákona udeliť predchádzajúci a výslovný súhlas na kontaktovanie Poskytovateľa služby s jeho reklamnými ponukami a inou korešpondenciou na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.
 1.Okrem toho môže Zákazník, majúc na pamäti ustanovenia týchto informácií, súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ služieb nakladal s jeho osobnými údajmi potrebnými na zasielanie reklamných ponúk.
 1.Poskytovateľ služby nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Užívateľ sa môže bezplatne odhlásiť zo zasielania ponúk bez obmedzenia a odôvodnenia. V tomto prípade Poskytovateľ služby vymaže zo svojej evidencie všetky osobné údaje potrebné na zasielanie reklamných správ a nekontaktuje Užívateľa s ďalšími reklamnými ponukami. Užívatelia sa môžu odhlásiť z odberu reklám kliknutím na odkaz v správe.
 1.Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

 

Osobné údaje

Účel správy údajov

Meno, e-mailová adresa.

Identifikácia umožňujúca prihlásenie na odber noviniek.

Dátum prihlásenia sa na odber.

Vykonávanie technickej operácie.

Adresa IP v čase registrácie.

Vykonávanie technickej operácie.

 

 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany, ktoré nakupujú na webovej stránke internetového obchodu a sťažujú sa na kvalitu.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópie zápisnice, odpisy a odpoveď na námietku urobená v CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. § 7 sa musí uchovávať 5 rokov.
 1.Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: S osobnými údajmi môžu v súlade s vyššie uvedenými zásadami nakladať pracovníci predaja a marketingu prevádzkovateľa.
 1.Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov:
 1.Dotknutá osoba môže požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a môžete namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, ako aj dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a súhlas kedykoľvek odvolať.

 1.Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úpravu alebo obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:
 -poštou         na adresu                                  
 -e-mailom     na e-mailovú adresu
 -telefonicky   na čísle.

 1.Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.


 1.Právny základ pre správu údajov:súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. c), Infotv. § 5 ods. 1 a CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. (7) §

Inzerent, poskytovateľ reklamných služieb, prípadne vydavateľ inzerátu - v rozsahu uvedenom v súhlase - vedie evidenciu osobných údajov osôb, ktoré súhlas udelili. S údajmi evidovanými v tomto registri - týkajúcimi sa príjemcu inzerátu - je možné až do jeho odvolania nakladať len v súlade so súhlasným vyhlásením a tretím osobám ich odovzdať len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.
 

 1.Informujeme vás o tom, že

-poskytovanie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.

-predpokladom uzatvorenia zmluvy je správa osobných údajov.

-ste povinní poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.

-Neposkytnutie údajov bude mať za následok, že nebudeme môcť vybaviť vašu sťažnosť.

 

Vybavovanie reklamácií

 1.Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel správy údajov:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

  • Kapcsolattartás.

Telefonszám

  • Kapcsolatartás

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany, ktoré nakupujú na webovej stránke internetového obchodu a sťažujú sa na kvalitu.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov: Kópie zápisnice, odpisy a odpoveď na námietku urobená v CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. § 7 sa musí uchovávať 5 rokov.
 1.Osoba prípadných prevádzkovateľov oprávnená na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: S osobnými údajmi môžu v súlade s vyššie uvedenými zásadami nakladať pracovníci predaja a marketingu prevádzkovateľa.
 1.Popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov:
 - Dotknutá osoba môže požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a
 - môžete namietať proti spracúvaniu takýchto osobných údajov, ako aj
 - dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a súhlas kedykoľvek odvolať.


Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úpravu alebo obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu údajov nasledujúcimi spôsobmi:
poštou          na adresu                                  
e-mailom      na e-mailovú adresu
telefonicky    na čísle.


Právny základ pre správu údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. c), Infotv. § 5 ods. 1 a CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa. Zákon 17/A. (7) §


Informujeme Vás o tom:
 - poskytovanie osobných údajov je založené na zmluvnom záväzku.
 - predpokladom uzatvorenia zmluvy je správa osobných údajov.
 - ste povinní poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
 - Neposkytnutie údajov bude mať za následok, že nebudeme môcť vybaviť vašu sťažnosť.


Komunitné stránky

 1.Skutočnosť zberu údajov, rozsah spracúvaných údajov: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. meno zaregistrované na stránkach sociálnych sietí a verejný profilový obrázok používateľa.
 1.Rozsah zainteresovaných strán: Všetky zainteresované strany, ktoré sa zaregistrovali na Facebooku/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. na sociálnych sieťach a označili, že sa im to páči.
 1.Účel zhromažďovania údajov: Podporovať zdieľanie alebo „lajkovanie“ určitých prvkov obsahu, produktov, propagácií alebo samotnej webovej stránky na stránkach sociálnych sietí.
 1.Trvanie správy údajov, lehota na vymazanie údajov, totožnosť prípadných prevádzkovateľov údajov oprávnených na prístup k údajom a popis práv dotknutých osôb súvisiacich so správou údajov: Dotknutá osoba sa môže dozvedieť o zdroj údajov, ich správu, spôsob prenosu a ich právny základ na danej stránke sociálnej siete.   1.Správa údajov prebieha na stránkach sociálnych sietí, takže trvanie a spôsob správy údajov, ako aj možnosti vymazania a úpravy údajov sa riadia predpismi príslušnej sociálnej siete.
 1.Právny základ pre správu údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov na stránkach sociálnych sietí.


Správa vzťahov so zákazníkmi a iných údajov

 1.Ak sa pri používaní našich služieb správy údajov vyskytne otázka alebo ak má dotknutá osoba problém, môžete sa na správcu údajov obrátiť pomocou spôsobov uvedených na webovej stránke (telefón, e-mail, stránky sociálnych médií atď.).
 1.Prevádzkovateľ spracúva prijaté e-maily, správy, na telefóne, na Facebooku atď. poskytnuté údaje spolu s menom a e-mailovou adresou záujemcu, ako aj ďalšie dobrovoľne poskytnuté osobné údaje budú vymazané maximálne po 2 rokoch odo dňa dátovej komunikácie.
 1.Informácie o správe údajov, ktoré nie sú uvedené v týchto informáciách, poskytujeme pri zhromažďovaní údajov.
 1.Poskytovateľ služby je povinný poskytovať informácie, komunikovať a odovzdávať údaje, prípadne sprístupňovať dokumenty v prípade mimoriadneho úradného dopytu, alebo v prípade dopytu iných orgánov na základe splnomocnenia zákona.
 1.V týchto prípadoch Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje žiadateľovi - ak presne určil účel a rozsah údajov - len v rozsahu a rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu žiadosti.

Práva dotknutých osôb

 

 1.Právo na prístup

Máte právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa o tom, či sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte právo získať prístup k osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení.

 1.Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme na základe vašej žiadosti bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje. S prihliadnutím na účel správy údajov máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

 1.Právo na vymazanie
Máte právo požadovať, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje a správca údajov je povinný za určitých podmienok vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať.

 1.Právo byť zabudnutý
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby prevádzkovateľov informoval, že ste o osobné údaje požiadali vymazanie odkazov alebo duplikátov týchto osobných údajov.

 1.Právo na obmedzenie spracúvaných údajov
Máte právo, aby prevádzkovateľ na vašu žiadosť obmedzil spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

namietate správnosť osobných údajov, pričom v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje skontrolovať správnosť osobných údajov;
spracovanie údajov je nezákonné a namietate proti vymazaniu údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely správy údajov, ale vy ich požadujete na predloženie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;
vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov; v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
 1.Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli správcovi údajov, v segmentovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte, a tiež máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám tieto údaje bránili prevádzkovateľ, ktorý poskytol osobné údaje (...)

 1.Právo protestovať
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov zo strany (...), vrátane profilovania na základe vyššie uvedených ustanovení, z dôvodov súvisiacich s Vašou vlastnou situáciou.

 1.Protest priamej akvizície podnikania
Ak sa osobné údaje spracúvajú za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na priame obchodné účely, osobné údaje sa už na tento účel nesmú spracúvať.

 1.Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahoval rozsah rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanej správe údajov vrátane profilovania, ktoré by malo na vás právne účinky alebo by sa vás podobne významne dotýkalo.

Predchádzajúci odsek neplatí, ak rozhodnutie:

-Je potrebné uzavrieť alebo splniť zmluvu medzi vami a správcom údajov;
-je umožnené právom EÚ alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na prevádzkovateľa údajov, ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov; posadnutosť
-Je to založené na vašom výslovnom súhlase.
Termín akcie:

Prevádzkovateľ vás bude informovať o opatreniach prijatých v reakcii na vyššie uvedené žiadosti bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

V prípade potreby je možné túto dobu predĺžiť o 2 mesiace. Správca údajov vás bude informovať o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak prevádzkovateľ na základe vašej žiadosti neprijme opatrenia, bude vás bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informovať o dôvodoch neprijatia opatrení, ako aj o tom, že môžete podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť svoje právo na súdnu nápravu.

Bezpečnosť správy údajov:

-Správca údajov a spracovateľ údajov zavedú vhodné technické a organizačné opatrenia, pričom zohľadnia stav vedy a techniky a náklady na implementáciu, ako aj povahu, rozsah, okolnosti a účely správy údajov, ako aj premenlivú pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb, aby sa zaručila úroveň bezpečnosti údajov primeraná stupňu rizika, okrem iného, ​​ak je to vhodné:

 - pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;
 - zabezpečenie nepretržitej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov a služieb používaných na správu osobných údajov;
 - v prípade fyzického alebo technického incidentu schopnosť včas obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť;
 - postup pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení prijatých na zaručenie bezpečnosti správy údajov.

 

 Informovanie dotknutej osoby o incidente ochrany údajov

Ak incident ochrany údajov pravdepodobne predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o incidente ochrany údajov.

V informáciách poskytnutých dotknutej osobe musí byť jasne a zrozumiteľne vysvetlená povaha incidentu ochrany údajov a musí byť uvedené meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo inej kontaktnej osoby, ktorá poskytuje dodatočné informácie; musia byť opísané pravdepodobné dôsledky incidentu na ochranu údajov; musia byť opísané opatrenia prijaté alebo plánované prevádzkovateľom na nápravu incidentu ochrany údajov, prípadne vrátane opatrení zameraných na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých dôsledkov vyplývajúcich z incidentu ochrany údajov.

Dotknutá osoba nemusí byť informovaná, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

-správca údajov zaviedol primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia sa uplatnili na údaje dotknuté porušením ochrany údajov, najmä také opatrenia, ako je použitie šifrovania, vďaka ktorým sú osobné údaje nezrozumiteľné pre osoby, ktoré nemajú oprávnenie na prístup osobné údaje;
-po incidente ochrany údajov prevádzkovateľ prijal dodatočné opatrenia, ktoré zaručujú, že v budúcnosti pravdepodobne nenastane vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby;
-poskytovanie informácií by si vyžadovalo neprimerané úsilie. V takýchto prípadoch musia byť dotknuté osoby informované prostredníctvom verejne zverejnených informácií alebo sa musí prijať podobné opatrenie, ktoré dotknutým osobám zabezpečí podobne účinné informácie.

 

Ak prevádzkovateľ ešte neoznámil dotknutú osobu o incidente ochrany údajov, dozorný orgán môže po zvážení toho, či je pravdepodobné, že incident týkajúci sa ochrany údajov bude zahŕňať vysoké riziko, nariadiť, aby bol dotknutý subjekt informovaný.

Nahlásenie incidentu ochrany údajov úradu

Prevádzkovateľ nahlási incident ochrany údajov príslušnému dozornému orgánu podľa článku 55 bez zbytočného odkladu, a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o incidente v súvislosti s ochranou údajov dozvedel, pokiaľ je pravdepodobné, že incident nebude predstavovať riziko pre práva a slobody fyzických osôb. Ak sa oznámenie neuskutoční do 72 hodín, je potrebné pripojiť aj dôvody odôvodňujúce oneskorenie.

Možnosť reklamácie:

Môžete podať sťažnosť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií proti možnému porušeniu zo strany prevádzkovateľa:

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštová adresa: 1530 Budapešť, PO Box: 5.

Telefón: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Slovo na záver

 

Pri príprave informácií sme dbali na nasledujúcu legislatívu:

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46/ES (všeobecne Nariadenie o ochrane údajov) (apríl 2016) 27.)
CXII z roku 2011 Zákon - o práve na sebaurčenie informácií a slobode informácií (ďalej: Infotv.)
CVIII z roku 2001 Zákon - o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (najmä § 13/A)
XLVII z roku 2008 zákon - o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
XLVIII z roku 2008 Zákon - o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomickej reklamy (najmä § 6.a)
XC z roku 2005. Zákon o elektronickej slobode informácií
Zákon C z roku 2003 o elektronickej komunikácii (konkrétne § 155.a)
16/2011. s. Stanovisko k odporúčaniu EASA/IAB o osvedčených postupoch pre online inzerciu založenú na správaní
Odporúčanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu údajov v súvislosti s predchádzajúcimi informáciami
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (27. apríla 2016) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia 95/46/ EC